Chống dịch Covid-19 hiệu quả: Đến lúc cho học sinh đi học?