Người Anh đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử quan trọng nhất trong nhiều thập kỷ