Triển khai vũ khí mạnh, Nga khiến không ai dám động đến vùng đất nhạy cảm?